Algemene voorwaarden Amateurfilm Platform

1. VOORWAARDEN

Met het uploaden van jouw amateurfilm verleen je medewerking aan Beeld en Geluid en de partners van het Amateurfilm Platform om deze te gebruiken voor promotionele en/of media activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan promotie via social media of in de Experience, het interactieve museum van Beeld en Geluid. 

 

2. INHOUD EN INFORMATIE PLAATSEN

Je bent zelf eigenaar van alle inhoud en informatie die je plaatst op www.amateurfilmplatform.nl.

 • wanneer je inhoud of informatie publiceert betekent dit dat je iedereen toestemming geeft om die informatie te bekijken
 • de algemene disclaimer op de website van Amateurfilm Platform is onverkort van toepassing.

Houd je bij het plaatsen aan de volgende regels:

 • je plaatst geen niet-geautoriseerde commerciële berichten op amateurfilmplatform.nl
 • je plaatst geen inhoud die: haatdragend, bedreigend of pornografisch is; die aanzet tot geweld; of die naaktbeelden of nodeloos geweld bevat
 • je plaatst geen inhoud of onderneemt geen actie op www.amateurfilmplatform.nl waarmee de rechten van iemand anders worden geschonden of overtreden, of waarmee de wet op een andere wijze wordt overtreden
 

3. REDACTIE EN SELECTIE VAN GEUPLOADE FILMS

 • Beeld en Geluid stelt een redactie samen die is belast met het monitoren van geüploade films. Registraties of materialen die naar de mening van de redactie ongepast zijn of niet gerelateerd zijn aan het onderwerp amateurfilm  worden geweigerd en/of verwijderd van de website.
 • Beeld en Geluid behoudt zich het recht voor om ten alle tijde en zonder opgaaf van redenen registraties en/of geüpload materiaal te weigeren of te verwijderen van de website.
 • Een medewerker van Beeld en Geluid kan contact opnemen met een uploader indien Beeld en Geluid of één van de archiefpartners beeldmateriaal van de uploader op wil nemen in de collectie. In deze gevallen zal de uploader worden gevraagd het beeldmateriaal op te sturen. 


4. PRIVACY VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Alle persoonsgegevens die van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.
 

5. WIJZIGINGEN

 • Beeld en Geluid heeft het recht om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van deze voorwaarden worden op www.amateurfilmplatform.nl bekend gemaakt.
 • Beeld en Geluid behoudt zich het recht voor om de website op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen.

 

6. KLACHTEN

Klachten kunnen worden gericht aan: Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid T.a.v de afdeling Collecties en Beschrijvingen/Amateurfilmplatform Postbus 1060 1200 BB Hilversum amateurfilmplatform@beeldengeluid.nl

7. GESCHILLEN EN GELDEND RECHT

 • In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist Beeld en Geluid.
 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.