Disclaimer

NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BEELD & GELUID

Beeld & Geluid betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site. Evenwel sluit Beeld & Geluid iedere aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie. Eveneens wordt aansprakelijkheid uitgesloten ten aanzien van (de gevolgen van het gebruik van) informatie waartoe u toegang verkrijgt door middel van links op deze website.

Beeld & Geluid tracht de rechten van makers en uitvoerenden van de op deze site getoonde of vermelde werken optimaal te waarborgen. Beeld & Geluid heeft dan ook voor zover redelijkerwijs mogelijk is zich er van vergewist dat met dit tonen of vermelden geen inbreuk wordt gepleegd op rechten van derden. De aard van het materiaal brengt evenwel met zich mee dat in sommige gevallen de identiteit of verblijfplaats van rechthebbenden in redelijkheid niet kan worden achterhaald. Indien enige (rechts)persoon meent rechten te kunnen doen gelden op de content van onderhavige site, gelieve deze zich in verbinding te stellen met Beeld & Geluid. Niets op deze site mag worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van Beeld & Geluid en eventuele derde-rechthebbenden is verkregen.

Beeld & Geluid heeft geen onmiddellijke invloed op reacties en films die op de website worden geplaatst. Deze reacties en films worden niet van tevoren gecontroleerd en verschijnen direct na de plaatsing op de website. Berichten die uitdagende, racistische, commerciële, beledigende, pornografische of andere politiek incorrecte opmerkingen bevatten, worden zo snel mogelijk van de website verwijderd. Het kan zijn dat u deze berichten op de website tegenkomt. Wij werken er aan om deze berichten zo spoedig mogelijk te detecteren en te verwijderen. Wij distantiëren ons van deze berichten en bieden er bij voorbaat onze excuses voor aan.

 

STADSARCHIEF ROTTERDAM

Het Stadsarchief Rotterdam wil voorzien in de behoefte van burger en overheid aan (historische) informatie over de regio Rotterdam. De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. De beheerder maakt vooral gebruik van beeldmateriaal, dat is beschreven en gearchiveerd door het archief zelf.
Toch is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Het Stadsarchief Rotterdam sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website, tenzij dergelijke schade als gevolg van opzettelijk wangedrag of nalatigheid van het Stadsarchief Rotterdam is ontstaan.

Het Stadsarchief Rotterdam heeft geprobeerd alle rechthebbenden van de gereproduceerde documenten te achterhalen. Dit is niet in alle gevallen gelukt. Voor zover personen auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben, kunnen zij contact opnemen met Stadsarchief Rotterdam.

 

GRONINGER ARCHIEVEN

Aan de door Groninger Archieven geplaatste films op deze website wordt grote zorg en aandacht besteed. De Groninger Archieven streven ernaar dat alle informatie juist, volledig en actueel is. Het kan echter voorkomen dat dit niet het geval is of dat informatie of diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op deze website en/of externe websites waar wij naar verwijzen.

Veel van het getoonde materiaal op deze website is helaas niet vrij van auteursrechten of de Groninger Archieven zijn (mede)rechthebbenden. Dit materiaal kunt u echter wel gebruiken met de juiste bronvermelding. Voor het overige materiaal hebben we ons best gedaan om de rechthebbende(n) van het materiaal op te sporen en hun toestemming te vragen voor openbaarmaking op onze website(s). Dat is niet in alle gevallen gelukt. Meent u recht te kunnen doen gelden op een van de getoonde items? Dan horen wij dat graag via filmbank@groningerarchieven.nl Dit geldt voor alle vormen van informatie, zoals tekst, afbeeldingen en databases.

 

EYE FILM INSTITUUT NEDERLAND

De door EYE op deze website geplaatste films komen uit de collectie van EYE en worden  voor zover mogelijk alleen met toestemming van de auteursrechthebbenden geplaatst. 
De door EYE geplaatste films mogen niet worden gekopieerd of gebruikt, in welke vorm dan ook, tenzij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van EYE en eventuele derde-rechthebbenden is verkregen. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden door EYE en eventuele derde –rechthebbenden. In geval van voorgenomen hergebruik kunt u zich richten tot de Sales afdeling van EYE: sales@eyefilm.nl