Goede Doelen-actie (2) Jeanet Gerssen - 'Warming up' / Spijkenisse 2021

Like
'Pieterpad voor Hulphond Nederland' en 'PTSS', met deze ac­tie wil Jeanet Gerssen geld op­ha­len voor hulp­hond Ne­der­land, spe­ci­aal voor de ver­de­re ont­wik­ke­ling van the­ra­pie met die­ren. In de af­ge­lo­pen 13 jaar heeft ze the­ra­pie ge­volgd op tra­di­ti­o­ne­le wij­ze, 1 op 1 met een the­ra­peut. Tijdens die lange periode heeft ze veel ge­had aan haar ei­gen huis­die­ren. Zij voe­len feil­loos aan hoe je in je vel zit, wat je uit­straalt en an­ti­ci­pe­ren hier­op. De hel­p functie van die­ren bin­nen de the­ra­pie kan er­voor zor­gen dat men­sen stap­jes ma­ken die ze an­ders mis­schien niet zou­den ma­ken. Haar droom is om het­geen ze heeft mo­gen er­va­ren, bij haar ei­gen huis­die­ren in­ge­zet kan wor­den voor men­sen die dit hard no­dig heb­ben. Be­gin ja­nu­a­ri is Jeanet ge­start om haar wandel niveau te ver­be­te­ren. Trainen on­der be­ge­lei­ding, om meer­de­re da­gen ach­ter el­kaar te kun­nen lo­pen. De training loopt door tot eind juli/be­gin au­gus­tus. Doel: voldoende conditie opbouwen om het Pie­ter­pad te kunnen lo­pen. Op 21 juli vond er een 'Warming Up' plaats in winkelcentrum 'De Kopspijker'. Onder leiding van Jeanet hebben een aantal 'volgers' eenvoudige lichamelijke oefeningen gedaan om vervolgens 4,5 km met Jeanet mee te wandelen. To­taal aan­tal af te leggen ki­lo­me­ters: 990 km! Laat het wan­de­len van het Pie­ter­pad maar aan Jeanet over. Sponsorgelden per ki­lo­me­ter zijn welkom en ondersteuning in de vorm van do­naties eveneens. La­ten we er gezamenlijk voor zor­gen dat the­ra­pie met die­ren ver­der ont­wik­keld kan wor­den.
Periode: 
Jaren 2010 (22 juli 2021)

0 Reacties